VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İstanbul Metal Demir Çelik San. Tic. Ltd. Şti.’ye (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) iletir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, İkitelli O.S.B. Tümsan San. Sit. 1. Kısım 5. Blok No: 7 Başakşehir/İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ŞİRKET’e ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Başvuru sahibini kimliğini  tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvuruyu yapması

İkitelli O.S.B. Tümsan San. Sit. 1. Kısım 5. Blok No: 7 Başakşehir/İstanbul

Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması

İkitelli O.S.B. Tümsan San. Sit. 1. Kısım 5. Blok No: 7 Başakşehir/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi tarafından

veri sorumlusuna daha önce

bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

kvkk@istanbulmetal.com.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

istanbulmetaldemirceliksanayi

@hs02.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından ŞİRKET’e yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formu’nun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ŞİRKET’e ibraz edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU

İşbu Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından hazırlanmıştır. ŞİRKET veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında ŞİRKET’e ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. ŞİRKET, işbu Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı/ Soyadı:

……………………………………………………………………………………………………

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

……………………………………………………………………………………………………

Telefon numarası/Faks numarası:

……………………………………………………………………………………………………

 

Elektronik posta adresi: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

……………………………………………………………………………………………………

 

Adresi:

……………………………………………………………………………………………………

 

ŞİRKET ile olan ilişkinize dair aşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini belirtiniz.

Yukarıda ŞİRKET’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ BELİRTİNİZ.

Seçiminizi (x) işaretini koyarak

Belirtiniz.

TALEP KONUSU

AÇIKLAMALAR

ŞİRKET’in kişisel verilerimi işleyip işlemediğini

öğrenmek istiyorum. (Kanun’un 11(1)(a) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen

belirtiniz.)

ŞİRKET kişisel verilerimi işlemişse, buna ilişkin

bilgi talep ediyorum. (Kanun’un 11(1)(b) maddesi

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen

belirtiniz.)

ŞİRKET kişisel verilerimi işliyorsa bunların işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (Kanun’un 11(1)(c) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen

belirtiniz.)

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü

kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek

istiyorum. (Kanun’un 11(1)(ç) maddesi)

(Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen

belirtiniz.)

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini

düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Kanun’un 11(1)(d) maddesi)

(Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz,

düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin ne olduğunu

belirtiniz ve bu verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini

gösteren belgeleri başvurunuza ekleyiniz.)

Kişisel verilerimin bu Kanun ve ilgili diğer kanun

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin

silinmesini istiyorum. veya Kişisel verilerimin bu

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kaldığını düşünüyorum

ve bu çerçevede kişisel verilerimin yok edilmesini

istiyorum.(Kanun’un 11(1)(e) maddesi)

Düzeltilen eksik veya yanlış işlenmiş olan kişisel

verinizin ne olduğunu belirtiniz ve bu verinizin doğru ve

tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri başvurunuza

ekleyiniz.

Kişisel verilerimin Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede silinen kişisel

verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişilere de silindiğinin bildirilmesini istiyorum. Veya Kişisel verilerimin Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede yok edilen kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişilere de yok edildiğinin bildirilmesini istiyorum. (Kanun’un 11(1)(f) maddesi)

Seçiminizi ve silinen/yok edilen kişisel verinizin ne

olduğunu belirtiniz.

ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (Kanun’un 11(1)(g) maddesi)

Hangi işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu

Düşündüğünüzü açıklamalar kısmında belirtiniz ve talebinizi destekleyici belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

ŞİRKET’in, kişisel verilerimi kanuna aykırı olarak işlemesi sebebi ile zarara uğradım. Bu zararın

giderilmesini talep ediyorum.(Kanun’un 11(1)(ğ)

maddesi)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz ve bahsi geçen kanuna aykırılığı destekleyici mahkeme kararı veya kurul kararı örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisini, uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyle birlikte başvurunuza ekleyiniz

TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI:

Yukarıdaki Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle ŞİRKET’e iletmiş olduğunuz başvurunuz, Kanun’un 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. ŞİRKET, talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını, Kanun’un 13/3. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.

Başvurunuza ŞİRKET tarafından verilecek cevabın, tarafınıza bildirilmesi yöntemini seçiniz.

⃝ Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

 ⃝Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 ⃝ Cevabı elden teslim almak istiyorum.

VERİ SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI/SOYADI:

İMZA:

BAŞVURU TARİHİ: